ნადირობა

ნადირობის სახეები & ობიექტები ნადირობის სახეები & ობიექტები
ბაზიერობა ბაზიერობა
მონადირის აღჭურვილობა მონადირის აღჭურვილობა
სანადირო გარემო სანადირო გარემო
მონადირე ძაღლები მონადირე ძაღლები
1000 წვრილმანი 1000 წვრილმანი
Onlain გართობა Onlain გართობა

ფოტო გალერეა

გამოკითხვა

რომელ მეძებარს ანიჭებთ უპირატესობას
 

ვიდეო გალერეა

ბანერიმოსაკრებლების სახაზინო კოდები

ნადირობის ნებართვაზე მოსაკრებლების (3032) და სანადირო თოფის სარეგისტრაციო მოსაკრებლების (3064) სახაზინო კოდები განსაზღვრულია ქვემოთ მოცემული ნორმატივით:


საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №1748

2006 წლის 18 დეკემბერი

ქ. თბილისი

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 15 მარტის №136 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №1748

2006 წლის 18 დეკემბერი

ქ. თბილისი

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 15 მარტის №136 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1. „ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 15 მარტის №136 ბრძანებაში (სსმ III, 2005 წ., №30, მუხლი 284) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

ა) მე-2, მე-3, მე-4 და მე-5 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტმა (კ. ბაინდურაშვილი), საქართვე-ლოს ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტმა (ზ. ანთელიძე), 2007 წლის 1 იანვრამდე უზრუნველყონ გადასახადის გადამხდელების ინფორმირება ბიუ-ჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების შესახებ.

მუხლი 3.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიტიკის დეპარტამენტმა 2007 წლის 1 იანვრამდე მოახდინოს არასაგადასახადო და კაპიტალური შემოსავლების ძირითადი წყაროების ინფორმირება ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდების თაობაზე.

მუხლი 4.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტმა 2007 წლის 1 იანვრამდე მოახდინოს ტერიტორიული ერთეულების საფინანსო სამსახუ-რების ინფორმირება ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების თაობაზე.

მუხლი 5.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურმა 2007 წლის 1 იანვრამდე უზრუნველყოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი მხარჯავი დაწესებულებების ინფორმირება ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი კოდების თაობაზე.“;

ბ) დანართი №3 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

2. ბრძანება ამოქმედდეს 2007 წლის 1 იანვრიდან.

ა. ალექსიშვილი

დანართი №3

ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდები

საგადასახადო შემოსავლები

საშემოსავლო გადასახადი

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან

1001

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან

1002

დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი არასაბიუჯეტო სექტორიდან

1003

საშემოსავლო გადასახადი მეწარმე ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან

1004

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული დივიდენდებიდან

1005

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული პროცენტებიდან

1006

საშემოსავლო გადასახადი დიპლომატიურ დაწესებულებებში  დასაქმებული  რეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული შემოსავლებიდან

1007

არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (გარდა ქონების რეალიზაციიდან  მიღებული შემოსავლებისა)

1008

არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი ქონების რეალიზაციიდან  მიღებული შემოსავლებიდან

1009

საშემოსავლო გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან

1010

სხვა არაკლასიფიცირებული საშემოსავლო გადასახადი

1011

მოგების გადასახადი

მოგების გადასახადი საქართველოს საწარმოთა მოგებიდან

მოგების გადასახადი საქართველოს საწარმოთა მოგებიდან მიღებული პროცენტებიდან

1012

მოგების გადასახადი საქართველოს საწარმოთა სხვა მოგებიდან

1013

მოგების გადასახადი უცხოურ  საწარმოთა მოგებიდან


მოგების გადასახადი უცხოურ  საწარმოთა მოგებიდან მიღებული პროცენტებიდან

1014

მოგების გადასახადი უცხოურ  საწარმოთა მოგებიდან მიღებული დივიდენდებიდან

1015

მოგების გადასახადი უცხოურ  საწარმოთა სხვა მოგებიდან

1016

სხვა არაკლასიფიცირებული მოგების გადასახადი

1017

დამატებული ღირებულების გადასახადი

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური)

1018

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსხმული

1019

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსასხმელი

1020

დღგ საქართველოსტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ვერმუტზე და სხვა ნატურალურ ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები

1021

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ყურძნის  ნატურალურ ღვინოებზე,  გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსხმული

1022

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ყურძნის  ნატურალურ ღვინოებზე,  გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსასხმელი

1023

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე

1024

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ეთილის სპირტზე

1025

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

1026

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ვისკზე

1027

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ რომზე და ტაფიაზე

1028

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

1029

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ არაყზე

1030

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე

1031

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ სხვა სპირტიან სასმელებზე

1032

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ლუდზე

1033

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ სიგარზე, სიგარებზე გადაჭრილი ბოლოებით და სიგარელა, რომლებიც შეიცავენ თამბაქოს

1034

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ფილტრიან სიგარეტზე

1035

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ყველა  დანარჩენ უფილტრო სიგარეტზე  და პაპიროსზე

1036

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ სამრეწველო დამზადების  სხვა თამბაქოსა და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო „ჰომოგენიზებული" ან „აღდგენილი" თამბაქოს ექსტრატებსა და ესენციებზე

1037

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ თამბაქოს  სხვა ნაწარმზე (თამბაქოს ნედლეულის გარდა)

1038

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1039

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

1040

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ნავთობის მსუბუქ დისტილატებზე

1041

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ნავთობის საშუალო დისტილატებზე

1042

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ნავთობის მძიმე დისტილატებზე

1043

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგან  მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ სხვა პროდუქტებზე; ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული  შემადგენელი  ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების მასას

1044

დღგ საქართველოსტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ნავთობის  აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე

1045

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ ბიტუმოვანი მინერალებისაგან  მიღებულ ნავთობზე  და ნავთობპროდუქტებზე, ნედლი ნავთობის გარდა

1046

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ პიროლიზის თხევად პროდუქტზე

1047

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე

1048

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ არამინერალურ ზეთებზე

1049

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებულ სხვა აქციზურ პროდუქციზე

1050

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ რეალიზებული სხვა პროდუქციიდან

1051

დღგ საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტის მიერ გაწეული მომსახურებიდან

1052

დღგ არარეზიდენტის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურებიდან

1053

დღგ იმპორტირებული პროდუქციიდან


დღგ იმპორტირებულ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური)

2001

დღგ იმპორტირებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსხმული

2002

დღგ იმპორტირებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსასხმელი

2003

დღგ იმპორტირებულ ვერმუტზე და სხვა ნატურალურ ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები

2004

დღგ იმპორტირებულ ყურძნის  ნატურალურ ღვინოებზე,  გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსხმული

2005

დღგ იმპორტირებულ ყურძნის  ნატურალურ ღვინოებზე,  გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსასხმელი

2006

დღგ იმპორტირებულ სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე

2007

დღგ იმპორტირებულ ეთილის სპირტზე

2008

დღგ იმპორტირებულ სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

2009

დღგ იმპორტირებულ ვისკზე

2010

დღგ იმპორტირებულ რომზე და ტაფიაზე

2011

დღგ იმპორტირებულ ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

2012

დღგ იმპორტირებულ არაყზე

2013

დღგ იმპორტირებულ ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე

2014

დღგ იმპორტირებულ სხვა სპირტიან სასმელებზე

2015

დღგ იმპორტირებულ ლუდზე

2016

დღგ იმპორტირებულ სიგარაზე, სიგარებზე გადაჭრილი ბოლოებით და სიგარელზე, რომლებიც შეიცავენ თამბაქოს

2017

დღგ იმპორტირებულ ფილტრიან სიგარეტზე

2018

დღგ იმპორტირებულ ყველა  დანარჩენ უფილტრო სიგარეტზე  და პაპიროსზე

2019

დღგ იმპორტირებულ სამრეწველო დამზადების  სხვა თამბაქოსა და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო „ჰომოგენიზებული" ან „აღდგენილი" თამბაქოს ექსტრაქტებსა და ესენციებზე

2020

დღგ იმპორტირებულ თამბაქოს  სხვა ნაწარმზე (თამბაქოს ნედლეულის გარდა)

2021

დღგ იმპორტირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

2022

დღგ ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

2023

დღგ იმპორტირებულ ნავთობის მსუბუქ დისტილატებზე

2024

დღგ იმპორტირებულ ნავთობის საშუალო დისტილატებზე

2025

დღგ იმპორტირებულ ნავთობის მძიმე დისტილატებზე

2026

დღგ იმპორტირებულ ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგან  მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ სხვა პროდუქტებზე; ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული  შემადგენელი  ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების მასას

2027

დღგ იმპორტირებულ ნავთობის  აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე

2028

დღგ იმპორტირებულ ბიტუმოვანი მინერალებისაგან  მიღებულ ნავთობზე  და ნავთობპროდუქტებზე, ნედლი ნავთობის გარდა

2029

დღგ იმპორტირებულ პიროლიზის თხევად პროდუქტზე

2030

დღგ იმპორტირებულ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე

2031

დღგ იმპორტირებულ არამინერალურ ზეთებზე

2032

დღგ იმპორტირებულ შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის ექსპორტზე

2033

დღგ სხვა იმპორტირებულ აქციზურ პროდუქციზე

2034

დღგ სხვა იმპორტირებულ პროდუქციაზე

2035

სხვა არაკლასიფიცირებული დამატებული ღირებულების გადასახადი

აქციზი

აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებული პროდუქციის რეზლიზაციიდან

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური)

1054

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსხმული

1055

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსასხმელი

1056

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ვერმუტზე და სხვა ნატურალურ ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები

1057

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყურძნის  ნატურალურ ღვინოებზე,  გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსხმული

1058

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყურძნის  ნატურალურ ღვინოებზე,  გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსასხმელი

1059

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე

1060

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ეთილის სპირტზე

1061

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

1062

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ვისკზე

1063

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ რომზე და ტაფიაზე

1064

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

1065

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ არაყზე

1066

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე

1067

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ სხვა სპირტიან სასმელებზე

1068

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ლუდზე

1069

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ სიგარზე, სიგარებზე გადაჭრილი ბოლოებით და სიგარელა, რომლებიც შეიცავენ თამბაქოს

1070

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ფილტრიან სიგარეტზე

1071

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ყველა  დანარჩენ უფილტრო სიგარეტზე  და პაპიროსზე

1072

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ სამრეწველო დამზადების  სხვა თამბაქოსა და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო „ჰომოგენიზებული" ან „აღდგენილი" თამბაქოს ექსტრატებსა და ესენციებზე

1073

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ თამბაქოს  სხვა ნაწარმზე (თამბაქოს ნედლეულის გარდა)

1074

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

1075

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

1076

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის მსუბუქ დისტილატებზე

1077

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის საშუალო დისტილატებზე

1078

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის მძიმე დისტილატებზე

1079

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგან  მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ სხვა პროდუქტებზე; ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული  შემადგენელი  ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების მასას

1080

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ნავთობის  აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე

1081

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ ბიტუმოვანი მინერალებისაგან  მიღებულ ნავთობზე  და ნავთობპროდუქტებზე, ნედლი ნავთობის გარდა

1082

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ პიროლიზის თხევად პროდუქტზე

1083

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე

1084

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ არამინერალურ ზეთებზე

1085

აქციზის გადასახადი ტერიტორიაზე რეალიზებულ სხვა აქციზურ პროდუქციზე

1086

აქციზის გადასახადი იმპორტირებული პროდუქციიდან

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური)

2036

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსხმული

2037

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსასხმელი

2038

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ვერმუტზე და სხვა ნატურალურ ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები

2039

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ყურძნის  ნატურალურ ღვინოებზე,  გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსხმული

2040

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ყურძნის  ნატურალურ ღვინოებზე,  გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსასხმელი

2041

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე

2042

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ეთილის სპირტზე

2043

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

2044

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ვისკზე

2045

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ რომზე და ტაფიაზე

2046

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

2047

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ არაყზე

2048

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე

2049

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სხვა სპირტიან სასმელებზე

2050

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ლუდზე

2051

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სიგარაზე, სიგარებზე გადაჭრილი ბოლოებით და სიგარელზე, რომლებიც შეიცავენ თამბაქოს

2052

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ფილტრიან სიგარეტზე

2053

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ყველა  დანარჩენ უფილტრო სიგარეტზე  და პაპიროსზე

2054

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ სამრეწველო დამზადების  სხვა თამბაქოსა და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო „ჰომოგენიზებული" ან „აღდგენილი" თამბაქოს ექსტრაქტებსა და ესენციებზე

2055

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ თამბაქოს  სხვა ნაწარმზე (თამბაქოს ნედლეულის გარდა)

2056

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე

2057

აქციზის გადასახადი ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

2058

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის მსუბუქ დისტილატებზე

2059

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის საშუალო დისტილატებზე

2060

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის მძიმე დისტილატებზე

2061

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგან  მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ სხვა პროდუქტებზე; ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული  შემადგენელი  ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების მასას

2062

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ნავთობის  აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე

2063

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ ბიტუმოვანი მინერალებისაგან  მიღებულ ნავთობზე  და ნავთობპროდუქტებზე, ნედლი ნავთობის გარდა

2064

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ პიროლიზის თხევად პროდუქტზე

2065

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე

2066

აქციზის გადასახადი იმპორტირებულ არამინერალურ ზეთებზე

2067

აქციზის გადასახადი სხვა იმპორტირებულ აქციზურ პროდუქციზე

2068

აქციზის გადასახადი ექსპორტირებული პროდუქციიდან

აქციზის გადასახადი ექსპორტირებულ შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის ექსპორტზე

2069

აქციზის გადასახადი ექსპორტირებულ სხვა აქციზურ პროდუქციაზე

2070

სხვა არაკლასიფიცირებული აქციზი


აქციზის გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებული სხვა არაკლასიფიცირებული პროდუქციიდან

1087

აქციზის გადასახადი სხვა არაკლასიფიცირებულ იმპორტირებულ პროდუქციზე

2071

აქციზის გადასახადი სხვა არაკლასიფიცირებულ ექსპორტირებულ პროდუქციაზე

2072

საბაჟო გადასახადი


საბაჟო გადასახადი ცქრიალა და შუშხუნა ღვინოებზე (მათ შორის შამპანური)

2073

საბაჟო გადასახადი შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსხმული

2074

საბაჟო გადასახადი შემაგრებულ ღვინოებზე - ჩამოსასხმელი

2075

საბაჟო გადასახადი ვერმუტზე და სხვა ნატურალურ ღვინოებზე, რომლებსაც დამატებული აქვთ მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტები

2076

საბაჟო გადასახადი ყურძნის  ნატურალურ ღვინოებზე,  გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსხმული

2077

საბაჟო გადასახადი ყურძნის  ნატურალურ ღვინოებზე,  გარდა  ცქრიალა  და შუშხუნა ღვინოებისა  (მათ   შორის შამპანური) და  შემაგრებული  ღვინოებისა – ჩამოსასხმელი

2078

საბაჟო გადასახადი სხვა დადუღებულ სასმელებზე (ვაშლის სიდრი, პერი, თაფლის სასმელი), დადუღებული სასმელების ნარევზე და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევზე

2079

საბაჟო გადასახადი ეთილის სპირტზე

2080

საბაჟო გადასახადი სპირტიან სასმელებზე, რომლებიც მიღებულია ყურძნის ღვინის ან ჭაჭის დისტილაციით

2081

საბაჟო გადასახადი ვისკზე

2082

საბაჟო გადასახადი რომზე და ტაფიაზე

2083

საბაჟო გადასახადი ჯინზე და ღვიის ნაყენზე

2084

საბაჟო გადასახადი არაყზე

2085

საბაჟო გადასახადი ლიქიორზე და ტკბილ ნაყენებზე

2086

საბაჟო გადასახადი სხვა სპირტიან სასმელებზე

2087

საბაჟო გადასახადი ლუდზე

2088

საბაჟო გადასახადი სიგარზე, სიგარებზე გადაჭრილი ბოლოებით და სიგარელზე, რომლებიც შეიცავენ თამბაქოს

2089

საბაჟო გადასახადი ფილტრიან სიგარეტზე

2090

საბაჟო გადასახადი ყველა  დანარჩენ უფილტრო სიგარეტზე  და პაპიროსზე

2091

საბაჟო გადასახადი სამრეწველო დამზადების  სხვა თამბაქოსა და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელებზე, თამბაქო „ჰომოგენიზებული" ან „აღდგენილი" თამბაქოს ექსტრატებსა და ესენციებზე

2092

საბაჟო გადასახადი თამბაქოს  სხვა ნაწარმზე (თამბაქოს ნედლეულის გარდა)

2093

საბაჟო გადასახადი მსუბუქ ავტომობილებზე

2094

საბაჟო გადასახადი ბუნებრივ აიროვან კონდესატზე და ბუნებრივ აირზე, გარდა მილსადენისა

2095

საბაჟო გადასახადი ნავთობის მსუბუქ დისტილატებზე

2096

საბაჟო გადასახადი ნავთობის საშუალო დისტილატებზე

2097

საბაჟო გადასახადი ნავთობის მძიმე დისტილატებზე

2098

საბაჟო გადასახადი ზეთებზე და ქვანახშირის ფისებისაგან  მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდილ სხვა პროდუქტებზე; ანალოგიურ პროდუქტებზე, რომლებშიც არომატული  შემადგენელი  ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების მასას

2099

საბაჟო გადასახადი ნავთობის  აირებზე და აირისებრ ნახშირწყალბადებზე

2100

საბაჟო გადასახადი ბიტუმოვანი მინერალებისაგან  მიღებულ ნავთობზე  და ნავთობპროდუქტებზე, ნედლი ნავთობის გარდა

2101

საბაჟო გადასახადი პიროლიზის თხევად პროდუქტზე

2102

საბაჟო გადასახადი მისართზე, გამხსნელზე, ანტიდეტონატორზე

2103

საბაჟო გადასახადი არამინერალურ ზეთებზე

2104

საბაჟო გადასახადი შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის ექსპორტზე

2105

საბაჟო გადასახადი სხვა აქციზურ პროდუქციაზე

2106

საბაჟო გადასახადი სხვა პროდუქციაზე

2107

სოციალური  გადასახადი

დამქირავებლის  სოციალური გადასახადი

დამქირავებლის  სოციალური გადასახადი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან

1088

დამქირავებლის  სოციალური გადასახადი ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან

1089

დამქირავებლის  სოციალური გადასახადი არასაბიუჯეტო სექტორიდან

1090

მეწარმე ფიზიკური პირების სოციალური გადასახადი

1091

სხვა არაკლასიფიცირებული სოციალური გადასახადი

1092

ქონების გადასახადი

საქართველოს საწარმოთა ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადი

1093

უცხოურ  საწარმოთა ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადი

1094

ფიზიკურ პირთა ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადი


ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული  ქონების გადასახადი

1095

არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული უძრავი ქონების გადასახადი

1096

საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე ქონების გადასახადი

1097

საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)  ქონების გადასახადი

1098

საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე  ქონების გადასახადი

1099

საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე  ქონების გადასახადი

1100

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

1101

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

1102

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან

1103

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან

1104

სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადი

1105

სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადი

ჯარიმა საგადასახადო ორგანოში გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვაზე დადგომის წესის დარღვევისათვის

1106

ჯარიმა შემოსავლებისა და ხარჯების, აგრეთვე გადასახადით დასაბეგრი სხვა ობიექტების აღრიცხვის წესის დარღვევისათვის

1107

ჯარიმა გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაუკავებლობისათვის

1108

ჯარიმა საგადასახადო ორგანოს თანამდებობის პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევისათვის

1109

ჯარიმა ყადაღადადებული ქონების მფლობელობის, სარგებლობის ან/და განკარგვის წესის დარღვევისათვის

1110

ჯარიმა საგადასახადო ორგანოსათვის სააღრიცხვო დოკუმენტაციის ან/და დაბეგვრასთან დაკავშირებული ინფორმაციის წარუდგენლობისათვის

1111

ჯარიმა მოსახლეობასთან ფულადი ანგარიშსწორებისას საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესის დარღვევისათვის

1112

ჯარიმა გადასახადის გადარიცხვის თაობაზე საგადასახადო ორგანოს საინკასო დავალებისა და გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის საგადახდო დავალების შესრულების ვადის დარღვევისათვის

1113

ჯარიმა ბანკების მიერ გადასახადის გადამხდელთა ანგარიშის გახსნის წესის დარღვევისათვის და გადასახადის გადამხდელის ანგარიშებზე ოპერაციების შეჩერების სესახებ საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების შეუსრულებლობისათვის

1114

ჯარიმა დოკუმენტების გარეშე მატერიალური ფასეულობების ტრანსპორტირებისათვის (გადაზიდვისათვის) და არურიცხაობისათვის

1115

სხვა არაკლასიფიცირებული ჯარიმები და საურავები

1116

სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო-სახელმწიფოებრივი  გადასახადი

1117

სხვა არაკლასიფიცირებული ადგილობრივი გადასახადი

1118

არასაგადასახადო შემოსავლები

მოსაკრებლები

საბაჟო მოსაკრებელი

საბაჟო მოსაკრებელი ექსპორტზე

3001

საბაჟო მოსაკრებელი იმპორტზე

3002

სხვა არაკლასიფიცირებული საბაჟო მოსაკრებელი

3003

სალიცენზიო მოსაკრებლები

მოსაკრებელი ჩვილ ბავშვთა კვებისა და ბავშვთა კვების პროდუქტების წარმოება-დაფასოების ლიცენზირებიდან

3004

მოსაკრებელი ბიოლოგიური პესტიციდების წარმოების ლიცენზირებიდან

3005

მოსაკრებელი თევზჭერის ლიცენზირებიდან

3006

მოსაკრებელი ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ლიცენზირებიდან

3007

მოსაკრებელი სამხედრო-საბრძოლო და კონკრეტული სახეობის იარაღთან დაკავშირებული საქმიანობის (მათ შორის ვაჭრობის) გენერალური ან სპეციალური ლიცენზირებიდან

3008

მოსაკრებელი დაკვირვების ელექტრონული საშუალებების დამზადების, შეძენის, იმპორტისა და ექსპორტის ლიცენზირებიდან

3009

მოსაკრებელი კერძო და სათემო მაუწყებლობის ლიცენზირებიდან

3010

მოსაკრებელი ბუნებრივი გაზის დამუშავების, ნავთობის გადამუშავებისა და ტრანსპორტირების ლიცენზირებიდან

3011

მოსაკრებელი საგანმანათლებლო საქმიანობის გენერალური ან სპეციალური ლიცენზირებიდან

3012

მოსაკრებელი სიცოცხლის დაზღვევის, დაზღვევის (არა სიცოცხლისა) და გადაზღვევის ლიცენზირებიდან

3013

მოსაკრებელი საბანკო, არასაბანკო-სადეპოზიტო  – საკრედიტო, საბროკერო და აქტივების მმართველის საქმიანობებისა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის,  საფონდო ბირჟის, ცენტრალური და სპეციალიზებული დეპოზიტარის ლიცენზირებიდან

3014

მოსაკრებელი სამედიცინო საქმიანობის გენერალური, სპეციალური და სხვა ლიცენზირებიდან

3015

მოსაკრებელი ნავთობისა და გაზის  რესურსებით სარგებლობის გენერალური ან ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიების და მოპოვების სპეციალური ლიცენზირებიდან

3016

მოსაკრებელი ტყით სარგებლობის გენერალური ან ხე-ტყის დამზადებისა და სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური, აგრეთვე სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების და მიწისქვეშა სივრცის გამოყენების ლიცენზირებიდან

3017

მოსაკრებელი ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩითა და გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით სარგებლობის ლიცენზირებიდან

3018

მოსაკრებელი რეგულარული საერთაშორისო საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის ლიცენზირებიდან

3019

მოსაკრებელი ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ლიცენზირებიდან

3020

მოსაკრებელი რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის ლიცენზირებიდან

3021

სხვა არაკლასიფიცირებული სალიცენზიო მოსაკრებელი

3022

სანებართვო მოსაკრებლები


მოსაკრებელი ვეტერინარულ და ფიტოსანიტარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის ტრანზიტის და/ან იმპორტის ნებართვაზე

3023

მოსაკრებელი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვაზე

3024

მოსაკრებელი ზედაპირული წყლის ობიექტიდან წყალაღებისა და ობიექტში წყალჩაშვების ნებართვაზე

3025

მოსაკრებელი შეზღუდულად ბრუნვადი მასალების წარმოების, ტრანსპორტირების, იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის ნებართვაზე

3026

მოსაკრებელი სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვაზე

3027

მოსაკრებელი ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის ნებართვაზე

3028

მოსაკრებელი გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობების, მათი ნაწილებისა და დერივატების ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტისა და ზღვიდან ინტროდუქციის ნებართვაზე

3029

მოსაკრებელი იარაღის, საბრძოლო მასალის, სამხედრო-საბრძოლო იარაღის იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტისა და ტრანზიტის, საბაჟო ტერიტორიაზე და საქართველოს ტერიტორიის გარეთ გადამუშავებისა და დროებითი შემოტანის ან/და გატანის ნებართვაზე

3030

მოსაკრებელი იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა-გადაზიდვისა და გადაგზავნის, იარაღის ერთი სახეობის ცალკეული ეგზემპლიარების  საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის, იარაღის შეძენის ნებართვაზე

3031

მოსაკრებელი ნადირობის  ნებართვაზე

3032

მოსაკრებელი უცხო ქვეყნის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა, აგრეთვე სხვა მნიშვნელოვან პირთა ვიზიტის დროს მათ თანმხლებ პირთა მიერ იარაღისა და საბრძოლო მასალის საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის ნებართვაზე

3033

მოსაკრებელი იარაღის კოლექციონირებისა და ექსპონირების ნებართვაზე

3034

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე

3035

მოსაკრებელი განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების, მათ შორის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის ნებართვაზე

3036

მოსაკრებელი საშიში საწარმოო ობიექტების ექსპლოატაციის ნებართვაზე

3037

მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის, საერთაშორისო საავტომობილო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე

3038

მოსაკრებელი ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტისა და ტრანზიტის ნებართვაზე

3039

მოსაკრებელი საავიაციო სამუშაოების წარმოებისა და არარეგულარული საერთაშორისო საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის  ნებართვაზე

3040

მოსაკრებელი უბაჟო საცალო ვაჭრობის ობიექტების, საბაჟო საწყობის (ღია ან/და დახურული), დროებითი შენახვის საწყობის (ღია ან/და დახურული) საქმიანობის ნებართვაზე

3041

მოსაკრებელი სამორინეს, სათამაშო აპარატების სალონის, ტოტალიზატორის, ლოტოს, ბინგოს და წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვაზე

3042

მოსაკრებელი სამკურნალო საშუალებების ექსპორტისა და იმპორტის, ფარმაკოლოგიური საშუალებების კლინიკური კვლევის და ფარმაცევტული წარმოების I, II ჯგუფის აფთიაქების და სააფთიაქო პუნქტის საქმიანობების ნებართვაზე

3043

მოსაკრებელი არაიოდიზირებული მარილის იმპორტის ნებართვაზე

3044

მოსაკრებელი ისტორიისა და კულტურის ძეგლებზე სამუშაოების, არქეოლოგიური სამუშაოებისა და საქართველოს კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გატანის ნებართვაზე

3045

სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებელი

3046

სახელმწიფო სერტიფიკატის მოსაკრებლები

მოსაკრებელი სამშენებლო პროდუქციისა და მომსახურების შესაბამისობის სერტიფიცირებისათვის

3047

საქართველოში მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის აუთენტურობის შესახებ და საზღვარგარეთ მიღებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის საქართველოში ცნობის შესახებ გაცემული ცნობის მოსაკრებელი

3048

ექიმისა და ფარმაცევტის სერტიფიცირების მოსაკრებელი

3049

ობიექტისა და პროდუქციის ჰიგიენური სერტიფიკაცირების მოსაკრებლები

3050

აუდიტორთა საკვალიფიკაციო სერტიფიცირების მოსაკრებელი

3051

ალკოჰოლიანი სასმელების წარმოშობისა და  ყურძნის ღვინოების, ეთილის სპირტის და სპირტიანი სასმელების შესაბამისობის სერტიფიცირების მოსაკრებელი

3052

ვაზის სამყნობი და სარგავი მასალების (ნამყენი ნერგი) შესაბამისობის სერტიფიცირების მოსაკრებელი

3053

ვეტერინარული მოწმობის (ფორმა №1 და ფორმა №2) გაცემისათვის მოსაკრებელი

3054

ჯიშიანი პირუტყვის სერტიფიკატის (სანაშენე მოწმობის) მოსაკრებელი

3055

სერტიფიცირების მოსაკრებელი თესლის თესვითი ხარისხის განსაზღვრისათვის

3056

სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო სერტიფიკატის მოსაკრებელი

3057

სარეგისტრაციო მოსაკრებლები


ფასიანი ქაღალდებისა და შეთავაზებების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3058

საერთაშორისო, საქართველოს და ადგილობრივი შემოქმედებითი კავშირების, მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების სარეგისტრაციო, აგრეთვე მათ წესდებაში ან დებულებაში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანაზე მოსაკრებელი

3059

კავშირის (ასოციაციის), ფონდის,  ფონდის ფილიალის რეგისტრაციის, წესდების სარეგისტრაციო, აგრეთვე წესდებაში ან დებულებაში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანაზე მოსაკრებელი

3060

ავტომანქანისა მართვის მოწმობის გაცემის და მართვის უფლების მისაღებ გამოცდაზე დაშვების, ტექნიკური პასპორტის, სახელმწიფო და სატრანზიტო სანომრე ნიშნის გაცემის, ტექნიკური დათვალიერების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3061

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ტექნიკური პასპორტისა და სანომრე ნიშნის გაცემის, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის აღრიცხვიდან მოხსნის, ან/და მათ ტექნიკურ დოკუმენტებში ცვლილებების შეტანის სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3062

სატრანსპორტო საშუალებების ძარის, კაბინის ან ჩარჩოს, ძრავისა  და მისაბმელის გადაფორმების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3063

სანადირო თოფის, მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის, გაზის იარაღის სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3064

საზღვარგარეთ გასატან კულტურულ ფასეულობათა სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3065

საწარმოო წესით დამზადებული ცხოველთა საკვების და საკვებდანამატების, პესტიციდების რეგისტრაციის მოსაკრებელი

3066

სამედიცინო სამკურნალო საშუალებების, მასალების, ნაკეთობების და სხვა საგნების სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3067

ბიოლოგიურად აქტიური დანამატის სარეგისტრაციო და ხელახლი რეგისტრაციის მოსაკრებელი

3068

საწარმოს, საწარმოს ფილიალის,  მათ წესდებაში ან დებულებაში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანის, საქმიანობის შეწყვეტის, ლიკვიდაციისა და ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის შეცვლის სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3069

სხვა არაკლასიფიცირებული სარეგისტრაციო მოსაკრებელი

3070

სახელმწიფო საექსპერტიზო მოსაკრებელი

მოსაკრებელი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის მიერ განხორციელებული ექსპერტიზისათვის

3071

მოსაკრებელი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის მიერ განხორციელებული ექსპერტიზისათვის

3072

მოსაკრებელი საწარმოო და სამოქალაქო დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის პროექტების სახელმწიფო კომპლექსური და ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის ექსპერტიზისათვის

3073

მოსაკრებელი მოძრავი ძეგლების, ქალაქებისა და სხვა დასახლებების კულტურული მემკვიდრეობის დაცვით ზონებში და ისტორიულ დასახლებებში შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქციის, სარესტავრაციო სამუშაოებისა და ახალი მშენებლობების პროექტების ექსპერტიზისათვის

3074

მოსაკრებელი ტექნიკური ზედამხედველობის სფეროში ექსპერტიზისათვის

3075

მოსაკრებელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზისათვის

3076

სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო საექსპერტიზო მოსაკრებელი

3077

სახელმწიფო ბაჟი

სახელმწიფო ბაჟი სასამართლოებში განსახილველ საქმეებზე

3078

სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს ტერიტორიაზე მოქალაქეობისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემისათვის,მოქალაქეთა მდგომარეობის აქტების რეგისტრაციისათვის

3079

სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს ტერიტორიაზე მოქალაქეობისა და  ემიგრაცია-იმიგრაციის საკითხების განხილვისათვის

3080

სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს ტერიტორიაზე გაცემული ოფიციალური დოკუმენტების აპოსტოლით დამოწმებისათვის

3081

საქართველოს ბაჟი სახელმწიფო სასაზღვრო-გამტარ პუნქტებში საქართველოს ორდინალური ვიზის გაცემისათვის

3082

სახელმწიფო ბაჟი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ დოკუმენტების გამოთხოვისათვის ან/და ლეგალიზაციისათვის

3083

სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ბაჟი

3084

საკონსულო მოსაკრებელი

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ შესრულებული საკონსულო მოქმედებებისათვის

3085

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ შესრულებული სანოტარო მოქმედებებისათვის

3086

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ დოკუმენტების გამოთხოვისათვის

3087

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ დოკუმენტების ლეგალიზაციისათვის

3088

მოსაკრებელი უცხო სახელმწიფოში საქართველოს საკონსულო დაწესებულებების მიერ შესრულებული საზღვაო და საჰაერო ხომალდების საკონსულო მომსახურებისათვის

3089

სხვა არაკლასიფიცირებული საკონსულო მოსაკრებელი

3090საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

3091

სატენდერო მოსაკრებელი

3092

სააღსრულებო მოსაკრებელი

3093

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

3094საკარანტინო მომსახურების მოსაკრებელი

მოსაკრებელი ფიტოსანიტარულ-საკარანტინო ღონისძიებებისათვის

3095

მოსაკრებელი ვეტერინარულ-საკარანტინო ღონისძიებებისათვის

3096

სხვა არაკლასიფიცირებული  საკარანტინო  მოსაკრებელი

3097

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი


მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის

3098

მოსაკრებელი ტყის ფონდის ზეზეული ხეების მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის

3099

მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული მცენარეთა არამერქნული რესურსებისა და მათი პროდუქტებით სარგებლობისათვის

3100

მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის

3101

მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის

3102

მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე

3103

სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი

3104

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი კაზინოების (სამორინეების)   სათამაშო მაგიდიდან

3105

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი სათამაშო აპარატებიდან

3106

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს  სალაროებიდან

3107

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი წამახალისებელი გათამაშებიდან

3108

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან

3109

სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

3110

სხვა არაკლასიფიცირებული  მოსაკრებელი

3111

შემოსავლები სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების  მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა, იჯარა და სხვა) გადაცემიდან

შემოსავალი მიწის გადაცემიდან

სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3112

ადგილობრივი  თვითმმართველი ერთეულების გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო მიწის გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3113

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების გადაცემიდან

საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შენობებისა და ნაგებობების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3114

სახელმწიფო   შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3115

აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების  საკუთრებასა და გამგებლობაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3116

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების გამგებლობაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3117

შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების გადაცემიდან

საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მანქანა-დანადგარების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3118

სახელმწიფო  საკუთრების მანქანა-დანადგარების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3119

აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების  საკუთრებასა და გამგებლობაში არსებული მანქანა-დანადგარების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3120

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების გამგებლობაში არსებული მანქანა-დანადგარების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3121

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების გადაცემიდან

სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქონების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3122

სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო  საკუთრების ქონების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3123

აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების  საკუთრებაში არსებული სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3124

სხვა არაკლასიფიცირებული, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების გამგებლობაში არსებული ქონების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი

3125შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

3126შემოსავლები არაძირითადი (თანამდევი) გაყიდვიდან

3127შემოსავლები დივიდენდებიდან და ეროვნული ბანკის მოგებიდან

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები

3128

შემოსავალი ეროვნული ბანკის მოგებიდან

3129

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული დივიდენდებიდან

3130

როიალტი

3131

სესხის (კრედიტის), დეპოზიტის, ვექსილისა და სხვა სახის პროცენტი (სარგებელი)


ხელისუფლების სხვა დონის ორგანოებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან) მიღებული პროცენტი (სარგებელი)

3132

საფინანსო ინსტიტუტებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან) მიღებული პროცენტი (სარგებელი)

3133

სახელმწიფო საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან) მიღებული პროცენტი (სარგებელი)

3134

კერძო საწარმოებზე გაცემული სესხებიდან (კრედიტებიდან) მიღებული პროცენტი (სარგებელი)

3135

მსოფლიო ბანკის ინვესტიციური კრედიტებით დაფინანსებული პროექტების  ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები

3136

სხვა არაკლასიფიცირებული სესხის (კრედიტის) პროცენტი (სარგებელი)

3137

შემოსავლები ჯარიმებიდან და საურავებიდან

შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან

შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან შრომის, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროებში

3138

შემოსავალი სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან

3139

შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში

3140

შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის დარგში

3141

შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიის გამოყენების დარგში

3142

შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან სოფლის მეურნეობაში, ვეტერინალურ - სანიტარული წესების დარღვევა

3143

შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში

3144

შემოსავალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში

3145

შემოსავალი საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან

3146

შემოსავალი მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან

3147

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან

3148

შემოსავალი საზღვრის უკანონოდ დარღვევისათვის გადახდილი ჯარიმებიდან

3149

შემოსავალი გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევისათვის გადახდილი საურავიდან

3150

შემოსავალი არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევებისათვის გადახდილი ჯარიმებიდან

3151

შემოსავალი სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ჯარიმებიდან

3152

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული ჯარიმებიდან და საურავებიდან

3153

შემოსავლები გაცემული კრედიტების დაბრუნებიდან

შემოსავლები ქვეყნის შიგნით გაცემული სესხების (კრედიტების) დაბრუნებიდან

შემოსავალი სახელმწიფო მმართველობის ორგანოებზე გაცემული კრედიტების დაბრუნებიდან

3154

შემოსავალი საფინანსო ინსტიტუტებზე გაცემული სესხების (კრედიტების) დაბრუნებიდან

3155

შემოსავალი ყურძნის შესყიდვა-გადამუშავებისათვის გაცემული კრედიტების დაბრუნებიდან

3156

შემოსავალი სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ საწარმოებზე გაცემული სესხების (კრედიტების) დაბრუნებიდან

3157

შემოსავალი კერძო საწარმოებზე გაცემული სესხების (კრედიტების) დაბრუნებიდან

3158

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სესხების (კრედიტების) დაბრუნებიდან

3159

შემოსავლები ქვეყნის გარეთ გაცემული კრედიტების დაბრუნებიდან

შემოსავალი სხვა ქვეყნის მთავრობებზე და საერთაშორისო ორგანიზაციებზე გაცემული კრედიტების დაბრუნებიდან

3160

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული საგარეო კრედიტების დაბრუნებიდან

3161

სხვა არასაგადასახადო შემოსავალი


ვალუტის კურსის ცვლილებით მიღებული შემოსავალი

3162

სახაზინო თავდებობიდან მიღებული შემოსავალი

3163

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი

3164

აქციზური მარკების ნომინალური ღირებულებიდან მიღებული შემოსავლები

3165

შემოსავლები შემოწირულობებიდან და ქველმოქმედებიდან

3166

სარგებლობის ლიცენზიის გაცემის საფასურით მიღებული შემოსავლები

3167

სხვა არაკლასიფიცირებული არასაგადასახადო შემოსავლები

3168

შემოსავლები კაპიტალის ოპერაციებიდან

შემოსავლები ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდან

შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან

საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3169

სახელმწიფო   შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3170

აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების  საკუთრებასა და გამგებლობაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3171

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების გამგებლობაში არსებული შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3172

მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან

საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3173

სახელმწიფო  საკუთრების მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3174

აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების  საკუთრებასა და გამგებლობაში არსებული მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3175

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების გამგებლობაში არსებული მანქანა-დანადგარების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3176

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები ძირითადი კაპიტალის  გაყიდვიდან

სხვა არაკლასიფიცირებული საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3177

სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო  საკუთრების ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3178

აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების  საკუთრებაში არსებული სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3179

სხვა არაკლასიფიცირებული, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების გამგებლობაში არსებული ქონების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3180

შემოსავალი სახელმწიფო მარაგების გაყიდვიდან

3181

შემოსავლები მიწის გაყიდვიდან

სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3182

ადგილობრივი  თვითმმართველი ერთეულების გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3183

ფიზიკური პირისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირის სარგებლობაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სახელმწიფო მიწაზე კერძო საკუთრების მინიჭებიდან (გაყიდვიდან) მიღებული შემოსავალი

3184

ფიზიკური პირისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირის სარგებლობაში გადაცემული, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების გამგებლობაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სახელმწიფო მიწაზე კერძო საკუთრების მინიჭებიდან (გაყიდვიდან) მიღებული შემოსავალი

3185

სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3186

ადგილობრივი  თვითმმართველი ერთეულების გამგებლობაში  არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სახელმწიფო მიწის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი

3187შემოსავალი  არამატერიალური აქტივების გაყიდვიდან

3188შემოსავალი სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წილის გაყიდვიდან

3189სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები კაპიტალის ოპერაციებიდან

3190

გრანტები

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული  გრანტები

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

3191

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

3192

უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები


უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

3193

უცხო ქვეყნის მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

3194

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონეების ორგანიზაციებიდან მიღებული  გრანტები


სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონეების ორგანიზაციებიდან მიღებული მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

3195

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონეების ორგანიზაციებიდან მიღებული კაპიტალური დანიშნულების გრანტები

3196

სხვა არაკლასიფიცირებული  გრანტები


მიმდინარე დანიშნულების სხვა არაკლასიფიცირებული  გრანტები

3197

კაპიტალური დანიშნულების სხვა არაკლასიფიცირებული  გრანტები

3198

სესხის აღება (დაფინანსება)

საშინაო სესხები

გრძელვადიანი საშინაო სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები

3199

მოკლევადიანი საშინაო სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები

3200

გრძელვადიანი კრედიტები


გრძელვადიანი საშინაო კრედიტები ფულად-საკრედიტო ორგანოებიდან

3201

სხვა არაკლასიფიცირებული გრძელვადიანი საშინაო კრედიტები

3202

მოკლევადიანი კრედიტები

მოკლევადიანი საშინაო კრედიტები ფულად-საკრედიტო ორგანოებიდან

3203

სხვა არაკლასიფიცირებული მოკლევადიანი საშინაო კრედიტები

3204

სხვა საშინაო სესხები

3205

წლის დასაწყისისთვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები

3206

წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

3207

საგარეო სესხები


გრძელვადიანი საგარეო სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები

3208

მოკლევადიანი საგარეო სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები

3209

გრძელვადიანი კრედიტები

გრძელვადიანი საგარეო კრედიტები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

3210

გრძელვადიანი საგარეო კრედიტები სხვა ქვეყნების მთავრობებიდან

3211

გრძელვადიანი საგარეო კრედიტები კომერციული ბანკებიდან

3212

სხვა არაკლასიფიცირებული გრძელვადიანი საგარეო  კრედიტები

3213

მოკლევადიანი კრედიტები

მოკლევადიანი საგარეო კრედიტები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან

3214

მოკლევადიანი საგარეო კრედიტები სხვა ქვეყნების მთავრობებიდან

3215

მოკლევადიანი საგარეო კრედიტები კომერციული ბანკებიდან

3216

სხვა არაკლასიფიცირებული მოკლევადიანი საგარეო კრედიტები

3217

სხვა საგარეო სესხები

3218

ლიკვიდურობის მიზნით არსებული ნაღდი ფულისა და დეპოზიტების ნაშთების ცვლილება

3219

დეპოზიტები

დეპოზიტები საბაჟოს კუთხით

2000

სხვა დეპოზიტები

3000


წყარო: https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=68062

Share

კომენტარები 

0 # მაია 2016-10-15 19:42  
რომელ კოდებზე ახდენს გადარიცხვებს ინდივიდუალური მეწარმე: საშემოსავლოს, მოგების, ქონებისა და არსებობის შემთხვევაში დღგ-ს. ციტირება
 

კომენტარის დამატება

getVar( 'comments-form-user-name', 1) == 1) { ?> getVar( 'comments-form-user-email', 1) == 1) { $text = ($this->getVar('comments-form-email-required', 1) == 0) ? JText::_('FORM_EMAIL') : JText::_('FORM_EMAIL_REQUIRED'); ?>


getVar('comments-form-user-homepage', 0) == 1) { $text = ($this->getVar('comments-form-homepage-required', 1) == 0) ? JText::_('FORM_HOMEPAGE') : JText::_('FORM_HOMEPAGE_REQUIRED'); ?>

         

უსაფრთხოების კოდი
განახლება

Facebook Image
ბანერი

ბოლო კომენტარები

« დამატებითი ინფორმაცია »

© 2009-2014 all rights reserved